Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje

Sekcija za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje (Sekcija FDZ) je bila v okviru Zveze geodetov Slovenije ustanovljena leta 1997. Ob ustanovitvi je bil osnovni cilj njenega delovanja združevanje strokovnih interesov in sodelovanje na področju fotogrametrije in daljinskega zaznavanja z namenom dviga ravni kakovosti stroke ter okrepitve sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Sekcija je uradna slovenska članica International Society of Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS (mednarodne organizacije za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje).

Sekcija se – kot organizacija – redno udeležuje svetovnih kongresov ISPRS, ki se vrstijo vsake štiri leta. Slovenija je bila prvič uradno zastopana na kongresu leta 2000 v Amsterdamu ter nato na leta 2004 v Carigradu, v Pekingu leta 2008 in v Melbournu 2012. Nacionalni predstavniki (delegat, ki ima pravico glasovanja z enim glasom in do dva svetovalca) so se v času udeležbe na kongresu udeleževali sej generalne skupščine in tako so-odločali o pomembnih zadevah mednarodnega združenja.

Sekcija organizira ali soorganizira domače in mednarodne strokvne dogodke. Poleti leta 2007 je sekcija skupaj z Društvom študentov geodezije Slovenije sodelovala pri organizaciji mednarodne mednarodne poletne šole ISPRS WG VI/5. Dogodek z naslovom Theory and application of laser scanning, je privabil več kot 70 udeležencev, od tega jih je bilo 52 iz tujine, in sicer iz več kot dvajsetih držav (Kitajske, Indije, Malezije, Irana, Egipta, Turčije in številnih evropskih držav).

Leta 2012 je sekcija soorganizirala delavnico Zajem, obdelava in uporaba podatkov o okolju in prostoru: GEO, GMES in nacionalne aktivnosti v Sloveniji. Na delavnici je sodelovalo 68 predstavnikov ponudnikov in uporabnikov prostorskih in okoljskih podatkov. Sekcija je sodelovala tudi pri strokovnem delu 41. geodetskega dne, ki je bil leta 2012 v Dolenjskih toplicah. Na srečanju z naslovom Geodezija pri upravljanju z vodami je bilo predstavljenih dvajset referatov, organizirana je bila okrogla miza.

Člani sekcije redno sodelujejo s prispevki v Geodetskem vestniku in tako skrbijo za informiranje javnosti o aktivnostih sekcije in razvoju stroke.