O nas

Namen in naloge ZGS

Zveza geodetov Slovenije (ZGS) je prostovoljna neprofitna zveza geodetskih društev v katero so zaradi uresničevanja skupnih interesov v geodetski stroki združena geodetska društva, ki delujejo na območju Slovenije. Namen delovanja ZGS je uresničevanje skupnih ciljev geodetskih društev R Slovenije, zlasti na področju informiranja, izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, raziskovalnega dela, moderniziranja geodetske dejavnosti, dajanje in usklajevanje pobud za izdajo novih predpisov, sprejemanja stališ, mnenj in predlogov v vseh važnejših odprtih vprašanjih na geodetskem področju, izdajanja strokovne publikacije, oblikovanju politike financiranja, mednarodnega sodelovanja, oblikovanja zakonske regulative in podobno.

 

Osnovne naloge ZGS so zlasti naslednje:

 

 • povezuje geodetska društva v R Sloveniji,
 • spremlja in sodeluje pri razvoju geodetske stroke,
 • znanstveno raziskovalnega dela in pri prenašanju rezultatov raziskav v prakso,
 • pomaga geodetskim strokovnjakom pri delu, jih vzpodbuja k permanentnemu izobraževanju in usposabljanju,
 • sodeluje pri oblikovanju najbolj ustreznih načinov izobraževanja in usposabljanja ter jih organizira,
 • sodeluje pri oblikovanju sodobne tehnične in zakonske regulative,
 • skrbi za informiranje svojih članov o novostih in dosežkih v stroki doma in v tujini ter skrbi oziroma sodeluje pri objavljanju znanstvenih del,
 • izdaji Geodetskega cestnika in drugih publikacij,
 • razvija izmenjavo strokovnih informacij in dosežkov s tujino ter se včlanjuje v mednarodna geodetska združenja,
 • vzdržuje strokovne in družabne stike s sorodnimi društvi ter organizacijami doma in v tujini,
 • daje pobude in predloge glede mednarodnega sodelovanja,
 • podeljuje priznanja v skladu s tem statutom,
 • skrbi za popularizacijo geodetske stroke ter oblikuje skupna stališča geodetske stroke.