47. Geodetski dan z naslovom »Geodezija – stroka priložnosti?«

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, 14-15. 3. 2019

Zveza geodetov Slovenije in Dolenjsko geodetsko društvo sta organizirala 47. Geodetski dan v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI.

Glavne teme letošnjega 47. Geodetskega dneva so bile s področij profesionalnih kompetenc in licenciranja, kadrovske politike v stroki, aktualnosti projektov eProstor in informacijske infrastrukture ter geomatike, novih zakonodaj na geodetskem in sorodnih področjih, množičnega vrednotenja nepremičnin in njihove obdavčitve ter vedno aktualnih tem inženirske geodezije.

Že v četrtek, 14. Marca, 2019 so geodeti s slavnostno akademijo počastili 8. Evropski dan geodetov in geoinformatikov. Slavnostni govornik na akademiji je bil predsednik državnega zbora, mag. Dejan Židan, ki je poudaril pomen geodetske stroke za državo in za lokalne skupnosti ter trg storitev na področju nepremičnin.

Motivacijski govornik Miran Stanovnik, športnik in župan občine Log – Dragomer je s športnim navdušenjem navedel svoje županske izkušnje z geodeti in pomen geodetske stroke pri upravljanju občinske uprave.

Strokovni posvet 47. Geodetskega dne v petek, 15. marca 2019, se je začel z uvodnim nagovorom mag. Blaža Mozetiča, predsednika Zveze geodetov Slovenije, ki so mu sledili gostujoči slavnostni govorniki Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije, mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto ter Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije.

Predsednik programskega odbora strokovnega posveta, dr. Marjan Čeh, je v svojem uvodniku zatrdil, da ni civilnega vladanja brez geodetske stroke. Poudaril je pomen strateškega načrtovanja za ustvarjanje poslovnih priložnosti geodetov ter pomen sledenja tehnološkim inovacijam, ki so geodeziji tudi v preteklosti omogočali preboje na trgu precizne izmere in geoinformatike. Navedel je, da je najmočnejša konkurenčna prednost geodetske stroke na geoinformacijskem trgu prav obvladovanje in zagotavljanje položajne kakovosti zbirk geoprostorskih podatkov in neposreden stik s strankami na zemljiščih, čemur druge konkurenčne stroke ne pripisujejo zadostnega pomena.

Poslovnemu razcvetu geodezije so znatno pripomogli pozitivni poslovni cikli na drugih povezanih poslovnih področjih, kot so gradbeništvo, trg nepremičnin, razvoj občinske in državne infrastrukture in mnogih drugih, v času konjunkture.

V nadaljevanju so se zvrstila še tri vabljena plenarna predavanja, ki so vključevala uveljavljene predavatelje s področji kadrovanja, motiviranja zaposlenih in strateškega managementa za uveljavljanje na globalnem, stalno razvijajočem se trgu. Prvi je nastopil eden največjih strokovnjakov na področju kadrovanja in izobraževanja v Sloveniji, predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter predsednik Državne komisije za poklicno maturo, dr. Boris Dular, iz novomeške tovarne zdravil Krka d. d., kjer je zaposlen kot pomočnik generalnega direktorja, odgovoren za kadrovsko področje. Predstavil je ključne elemente Krkine kadrovske strategije, pomen in organizacijo odgovornosti za delo z zaposlenimi, sistem razvoja kadrov in ključnih, perspektivnih kadrov, razvoj sodelavcev z osebnega, strokovnega in delovnega vidika ter Krkino šolo vodenja.

Kako se kadrovskih in poslovnih izzivov na področju geodezije in geoinformatike lotevajo v Zahodni Evropi, smo izvedeli od gospoda Raymonda Murphyja, lastnika in izvršnega direktorja strateškega vodenja pri mednarodnem geodetskem podjetju Murphy Surveys z več kot 250 zaposlenimi, v centrali na Irskem in podružnicah v 11 evropskih državah. Predstavil je vrhunske tehnološke projekte svojega podjetja ter njihov interno razvit poslovno informacijski sistem (KBOSS) za upravljanje projektnega sodelovanja s strankami na mobilnih napravah in za sledenje statusu projektov v realnem času.

Izredni profesor dr. Robert Župan, prodekan Geodetske fakultete iz Zagreba je predstavil možnosti slovenskih geodetov na trgu geodetskih in katastrskih storitev na Hrvaškem, stanje v geodetskem in sorodnih sektorjih ter novo zakonodajo na Hrvaškem.

Sledila je predstavitev aktualnih projektov na področju nepremičninske administracije in prostorskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Strokovnjaki z Geodetske uprave RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Mestne občine Novo mesto ter nekaterih zasebnih podjetij so predstavili dejavnosti in načrte na omenjenih področjih. Pri tem je bil poseben poudarek podan izzivom razvoja urbane infrastrukture, evidence stavbnih zemljišč in gradbenih parcel z lokacijsko izboljšavo zemljiškokatastrskega prikaza, predlogu Zakonu o katastru nepremičnin, prenovi sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, novemu državnemu višinskemu sistemu, opazovanjem Zemlje iz satelitov, arhiviranja digitalnih katastrskih in drugih podatkov.

Dr. Marjan Čeh, predsednik programskega odbora 47. Geodetskega dneva

47. geodetski dan se je simbolično začel v četrtek popoldan z otvoritvijo razstavnega prostora geodetskih in geoinformacijskih podjetij ter drugih institucij, ki delujejo na tem področju. Slavnostno akademijo, ki je sledila, so geodeti posvetili svetovnemu dnevu geodetov, ki ga sicer obeležujemo 21. marca. Slavnostni govornik na akademiji je bil predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan, ki je izpostavil pomen geodetske stroke za posameznika in družbo. Motivacijskemu govoru uspešnega športnika in župana Mirana Stanovnika je sledila podelitev Plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo gospodu Marjanu Jenku.

Petkov program, strokovni simpozij, se je začel s pozdravnimi govori. Najprej je številne udeležence nagovoril mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije, otvoritveni govor pa je imel Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor RS. Pozdravu mag. Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto, Tomaža Petka, generalnega direktorja Geodetske uprave RS, ter predsednika Dolenjskega geodetskega društva Boštjana Puclja, je sledil strokovni program z vabljenimi predavatelji.

Uvodnemu predavanju dr. Marjana Čeha s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki je predstavil izzive geodetske stroke predvsem z vidika usposobljenosti in kompetenc sodobnega geodeta, je sledilo vabljeno predavanje dr. Borisa Dularja iz novomeške tovarne zdravil Krka d. d. Dr. Boris Dular je izpostavil, da so v Krki že od vsega začetka delovanja svojo razvojno in raziskovalno ter tržno uspešnost povezali z znanjem kot strateško usmeritvijo in konkurenčno prednostjo. V sodelovanju z znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami je Krka z načrtnim izobraževanjem in usposabljanjem zagotovila kritično maso znanja, ki zagotavlja poslovno uspešnost na globalnem trgu. V Krki se zavedajo, da so za uspeh ključni ljudje.

Gost iz Irske, Raymond Murphy, lastnik in izvršni direktor strateškega vodenja pri mednarodnem geodetskem podjetju Murphy Surveys z več kot 250 zaposlenimi je predstavil kadrovske in poslovne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju na področju geodezije in geoinformatike v 11 državah. Izkušnje na področju izobraževanja in regulacije geodetske stroke je nadalje za primer Hrvaške predstavil gost z Geodetske fakultete Univerze v Zagrebu, dr. Robert Zupan.

Sledila je predstavitev aktualnih projektov na področju nepremičninske administracije in prostorskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Strokovnjaki z Geodetske uprave RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Mestne občine Novo mesto ter nekaterih zasebnih podjetij so predstavili svoje dejavnosti, rezultate projektov in načrte na omenjenih področjih. Udeleženci so bili seznanjeni s projekti na področju urejanja urbane infrastrukture, evidentiranja stavbnih zemljišč in gradbenih parcel z lokacijsko izboljšavo zemljiškokatastrskega prikaza. Predstavniki Geodetske uprave RS so med drugim predstavili predlog zakona o katastru nepremičnin ter zasnovo prenove sistema množičnega vrednotenja nepremičnin ter novosti na področju državnega višinskega sistema. Posebna pozornost je bila namenjena tudi izzivom stroke, ki jih prinaša množica prostorskih podatkov tako z vidika arhiviranja teh podatkov kot z vidika uporabe teh podatkov za pridobivanje informacij v podporo odločanju v prostoru.

Več informacij: http://geodetskidan.si/

Mediji o nas

RTV SLO Slovenska kronika

Marjan Jenko – Dobitnik Plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo si21.com in o-sta.si

@Dejan Židan
#ZvezaGeodetovSlovenije je na slavnostni akademiji svojemu članu #MarjanJenko podelila priznanje za življensko delo. Gospod Jenko, iskreno čestitam!

@ULFGGLjubljana
Dolgoletni sodelavec @ULFGGLjubljana, 90-letnik Marjan Jenko, je prejemnik plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo. Dobitniku plakete je na včerajšnji slavnostni akademiji čestital tudi predsednik Državnega zbora RS. Iskrene čestitke v imenu @ULFGGLjubljana.

@slice3d_sl
Marjan Jenko, a retired lecturer from @ULFGGLjubljana won the Award for his life work in geospatial domain granted by the Slovenian Surveying Association. The association provides a network of Slovenian professionals, having supported also @slice3d_si initiative.

@AnkaLisec
Marjan Jenko, dolgoletni sodelavec @ULFGGLjubljana je prejemnik plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo. Dobitniku plakete je med drugim na včerajšnji slavnostni akademiji v Novem mestu čestital predsednik Državnega zbora RS @ZidanDejan! Iskrene čestitke, g. Jenko!

Državni sekretar Prijon: MOP se zaveda, da podatki, ki jih vodi in vzdržuje GURS predstavljajo eno izmed temeljnih podlag za učinkovito vodenje in izvajanje politik.

Projekt eProstor se predstavi na 47.Geodetskem dnevu, Facebook

47. Geodetski dan z naslovom »Geodezija – stroka priložnosti?«

Gradbeniki sporočajo: 47. Geodetski dan: Geodezija – stroka priložnosti!?

o-sta.si: 47. Geodetski dan: Geodezija – stroka priložnosti !?

Dolenjski list: Dan geodetov, Stroka priložnosti ?

Radio Krka: Dvodnevni 47. geodetski dan v Novem mestu