Dobitniki plaket ZGS

Plaketo Zveze geodetov Slovenije dobi DOLENJSKO GEODETSKO DRUŠTVO

 

Društvo je bilo ustanovljeno pred štiridesetimi leti, to je novembra 1977, že v letu po ustanovitvi pa so izpeljali prvi samostojni geodetski dan v Krškem. Vsako leto je društvo izvedlo zbor članov s strokovnim izobraževanjem. Danes društvo šteje 100 članov, tako svežih diplomantov, kot izkušenih geodetov. V sodelovanju z Dolenjskim muzejem Novo mesto je društvo letos izvedlo prvo vseslovensko razstavo pregleda geodetske opreme na Slovenskem in pomagalo pri vzpostavitvi in vzdrževanju geodetske zbirke na gradu Bogenšperk. Ob 40. letnici njegovega uspešnega dela in uresničevanja ciljev društva mu Zveza geodetov Slovenije podeljuje plaketo.

Plaketo Zveze geodetov Slovenije dobi MAG. JANEZ SLAK

Mag. Janez Slak ima občutek za estetiko, lepoto in humor. Njegova strast pa so geodetski inštrumenti in oprema, ki jih je dolga leta zbiral, urejal, čistil in po potrebi tudi razstavil in obnavljal. Dragoceni sad tega dolgoletnega vestnega, ljubiteljskega in predanega dela je monografija: »Geodetski intrumenti in oprema na Slovenskem. Zveza geodetov Slovenije na predlog Dolenjskega geodetskega društva mag. Janezu Slaku za njegovo predano delo v geodetski stroki in strokovnih združenjih, zlasti pa za njegovo zbirateljsko, konzervatorsko in publicistično delo, podeljuje plaketo ZGS.

 

Plaketo Zveze geodetov Slovenije dobi ALEŠ SELIŠKAR

Aleš Seliškar je eden izmed zelo prepoznavnih geodetov v naši državi predvsem zaradi dolgoletnega vodenja Geodetske uprave RS. Je eden glavnih pobudnikov in »avtorjev« digitalnega zemljiškega katastra v Sloveniji. Vendar pri tem ne smemo pozabiti tudi na njegovo društveno in organizacijsko delo. Je človek, ki je vedno aktivno sodeloval v organih Zveze geodetov Slovenije. Na predlog Društva geodetov Gorenjske, za ustanovitev katerega je bil eden glavnih pobudnikov in tudi njegov prvi predsednik, mu Zveza geodetov Slovenije podeljuje plaketo Zveze geodetov Slovenije.

 

Plaketo Zveze geodetov Slovenije dobi DR. JOŽE TRIGLAV-JOC

Joc Triglav je že med študijem geodezije sodeloval pri različnih operativnih projektih pri takratnem Geodetskem zavodu Slovenije in na Inštitutu za geodezijo in fotogrametrijo, leta 1983 se je zaposli na takratni občinski geodetski upravi v Murski Soboti. Posebno skrb in veliko naporov že od začetka strokovne poti namenja kakovosti podatkov zemljiškega katastra ter njeni izboljšavi, med drugim s pomočjo uspešno izvedenih obsežnih komasacij v Prekmurju. Je avtor mnogih poljudnih in strokovnih člankov , bil pa je tudi urednik nacionalnih in mednarodnih revij. Zveza geodetov Slovenije podeljuje dr. Jocu Triglavu za njegovo predano, delo v geodetski stroki in strokovnih združenjih, neomajno strokovno etičnost ter predvsem publicistično delo plaketo ZGS.

 

Plaketo Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo dobi DR. MILAN NAPRUDNIK

Desetega junija praznuje devetdeset let ugledni slovenski geodet in univerzitetni predavatelj v pokoju dr. Milan Naprudnik. Po končani maturi na celjski gimnaziji se je vpisal na Tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, na Oddelek za geodezijo, kjer je diplomiral leta 1954. Po diplomi se je zaposlil na Geodetskem zavodu Celje, nabiral izkušnje na terenskih meritvah in napredoval do direktorja te ustanove. Leta 1967 pa je postal direktor Geodetske uprave Republike Slovenije. Pod njegovim vodstvom se je slovenska geodezija po zgledu drugih zahodnih držav izredno hitro razvijala iz zemljemerske vede v pomembno znanstveno interdisciplinarno disciplino, ki ima pomembno vlogo pri načrtovanju in upravljanju prostora.

Leta 1970 je prevzel vodenje Zavoda za regionalno-prostorsko planiranje Republike Slovenije. Kasneje mesto glavnega republiškega urbanističnega inšpektorja in vodil republiški urbanistični inšpektorat do upokojitve leta 1993. .

Vendar takrat še zdaleč ni bilo konec njegovega strokovnega udejstvovanja, leta 1994 je postal predsednik stalnega  odbora Alpske konference. Veliko je deloval v   nevladnih organizacijah na področju varstva okolja. Na povabilo Planinske zveze Slovenije je ponovno vzpostavil in vodil Komisijo za varstvo gorske narave . Na predlog Mednarodne nevladne komisije za varstvo Alp je po zgledu drugih članic alpskega loka ustanovil in več let vodil nevladno organizacijo CIPRA Slovenija.

Milan Naprudnik je od nekdaj menil, da geodetski strokovnjak potrebuje izredno široko, ne le inženirsko, temveč tudi naravoslovno in družboslovno znanje, in se je v tej smeri tudi sam izobraževal. Da njegovo delo ni ostalo neopaženo, dokazujejo številna priznanja, odlikovanja in častna članstva. Zveza geodetov Slovenije Milanu Naprudniku ob tem častitljivem letošnjem jubileju podeljuje plaketo za življenjsko delo.

 

Rafael Bohak, Celjsko geodetsko društvo, plaketa za izredne zasluge (Foto: Mladen Stanojević).

 

Celjsko geodetsko društvo

Priznanje predsednika Zveze geodetov Slovenije ob 60. letnici uspešnega dela in uresničevanja ciljev podeljeno Celjskemu geodetskemu društvu, v imenu katerega ga je prevzel njegov predsednik Rafael Bohak. V obrazložitvi je navedeno: »V zadnjih letih je največji pomen društva ravno v povezovanju geodetov, ki delajo v upravi, geodetskih delovnih organizacijah in drugih ustanovah. Tako društvo ni več samo mesto za uresničevanje interesa posameznika, postaja tudi mesto usklajevanja, povezovanja in sodelovanja različnih delovnih okolij, iz katerih prihajajo člani. V društvu je prostor za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, za sodelovanje z drugimi strokami in za promocijo geodezije v tem prostoru. Pomembno je tudi neformalno druženje, kjer se gradijo in negujejo medsebojni odnosi in  predvsem krepi pripadnost stroki. Celjsko geodetsko društvo je bilo v šestdesetih letih delovanja vseskozi aktivno in je pomembno vplivalo na uspešno delovanje geodetov v regiji ter tudi tako prispevalo k uresničevanju ciljev stanovskega združenja na regionalni ravni kot tudi ciljev ZGS.«

 

 

Slavnostna akademija je bila tudi priložnost, da je Zveza geodetov Slovenije podelila plaketo za življenjsko delo izrednemu profesorju za področje geodezije in geoinformatike dr. Radošu Šumradi. Iz obrazložitve velja izpostaviti: »Dr. Radoš Šumrada se je v svoji karieri posvetil raziskovalnemu in pedagoškemu delu. Mednarodni trendi razvoja geodetske stroke so tudi po njegovi zaslugi vplivali na organizacijo raziskovalnega in pedagoškega dela na Oddelku za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani. Vsebine informacijske tehnologije in geoinformatike so bile že v 90. letih vključene v študijske programe geodezije. Tako so ravno geodetski strokovnjaki v Sloveniji orali ledino na področju geoinformatike tudi v poslovnem svetu. Konec 90. let je dr. Radoš Šumrada prevzel vodenje evropskega projekta za posodobitev študijskih programov na oddelku za geodezijo. Rezultat projekta sta bila poleg posodobljene infrastrukture za raziskovalno in pedagoško delo tudi novi visokošolski in univerzitetni študijski program geodezije, ki sta bila oblikovana na temelju dobrega sodelovanja z mednarodnimi uglednimi strokovnjaki in slovensko stroko. Slovenska geodetska stroka je tako na področju visokošolskega izobraževanja jasno zakorakala v smer mednarodnih trendov in potreb prostorsko usposobljene družbe. Dr. Radoš Šumrada je že pred desetletji prevzel pomembno vlogo pri razvoju geodetske stroke v Sloveniji. Mednarodna razgledanost in stik z vrhunskimi tujimi strokovnjaki so močno zaznamovali njegovo pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo. S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju geoinformatike v Sloveniji in jo umestil ob bok tradicionalnim pristopom k opazovanju Zemlje in pojavov na našem planetu – to je geodeziji.«

Predsednik Zveze geodetov Slovenije mag. Blaž Mozetič je letošnjo plaketo podelil Geodetskemu zavodu Celje, prevzel pa jo je njegov direktor gospod Dominik Bovha. Iz obrazložitve velja izpostaviti: »Geodetski zavod Celje je eno vodilnih slovenskih geodetskih podjetij z več kot 60 zaposlenimi. Njegova ustanovitev sega v daljno leto 1955, tako podjetje letos praznuje šestdeseti rojstni dan. Vodilo delovanja družbe je združevanje znanj in večletnih izkušenj, uporaba sodobnih metod dela ter tehnoloških posodobitev in kadrovskega razvoja. Cilj takšnega delovanja so kakovostnejše storitve za naročnike. Podjetje se ukvarja s številnimi dejavnostmi na področju geodezije in prostora – od zajemanja in vzpostavitve digitalnih baz prostorskih podatkov, evidentiranja in urejanja nepremičnin, kontrole subvencij, prostorskih planov, cestne infrastrukture, podatkov o varovanju okolja do različnih podatkovnih baz v občinah. Prav inovativni pristop in zmožnost povezovanja različnih področij dela je podjetju zagotovilo, da je pomembno vplivalo na razvoj marsikaterega področja dela. S svojim pristopom so orali ledino tudi drugim slovenskim geodetskim podjetjem pri prodoru na trge nekdanje Jugoslavije. Podjetje je pomemben član Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev. Podpira aktivno vlogo zaposlenih tudi v drugih institucijah, kot so Inženirska zbornica Slovenije, Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo, s čimer zagotavlja razvoj celotnega področja geodezije. Geodetski zavod Celje že vrsto let dokazuje, da je družbeno odgovorno podjetje, ki nesebično vrača celotni družbi – s poudarkom na geodeziji in njenem razvoju.«

 

 

Drugo plaketo je predsednik Zveze geodetov Slovenije podelil Društvu geodetov severovzhodne Slovenije, prevzel jo je njegov predsednik gospod Jože Dajnko. V obrazložitvi je bilo zapisano: »Korenine društva segajo v daljno leto 1955, ko je bila ustanovljena podružnica Geodetskega društva Republike Slovenije, ki je zametek današnjega društva. V letu 1961 se je podružnica reorganizirala v Okrajno društvo geodetskih | 405 | GEODETSKI VESTNIK | 59/2 | DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ACTIVITIES OF THE PROFESSIONAL SOCIETY inženirjev in geometrov, v letu 1965 pa se je preimenovala v Medobčinsko društvo geodetskih inženirjev in geometrov Maribor. Današnje ime je društvo dobilo s statutom leta 1977. Ves ta čas, od leta 1955 pa do danes, društvo združuje vse geodetske strokovnjake in druge strokovne delavce v geodetski službi na območju koroške, podravske in pomurske regije. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se obseg in organizacija društva nista spremenili, deloma se je spremenila le vsebina dela. Društvo je že od ustanovitve delovalo kot strokovna in strokovno-politična organizacija geodetov v severovzhodnem delu Slovenije. Ves ta čas so si prizadevali spodbujati in povezovati pobude članstva ter iskali načine in možnosti za realizacijo teh pobud. Zato je društvo stalno delovalo na širokem področju ter povezovalo problematiko stroke, izobraževanja in družabnega življenja članov, obenem pa iskalo organizacijske in druge pristope, v okviru katerih je bilo mogoče uresničiti vsaj del pobud in želja njegovih članov.«

 

Predsednik Zveze geodetov Slovenije mag.Blaž Mozetič, direktor GZC Dominik BOVHA,
predsednik DSVS Jože DANJKO in generalna sekretarka Zveze geodetov Slovenije mag. Erna FLOGIE DOLINAR

Priznanji za naziv zaslužnega člana Zveze geodetov Slovenije sta prejela mag. Jurij Režek in Matjaž Grilc.

 

Plaketo za življenjsko delo Zveze geodetov Slovenije pa je prejel osrednji slavljenec večera dr. Anton Prosen. V imenu zveze se zahvaljujem vsem dobitnikom priznanj in jih naprošam, da ostanejo še naprej aktivni člani stanovskega združenja ter svoje bogate izkušnje, strokovne in organizacijske, prenašajo na mlajšo generacijoPrejemniki priznanj Zveze geodetov Slovenije: Matjaž Grilc, dr. Anton Prosen in mag. Jurij Režek.