50. Geodetski dan – Napovednik

Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo

najavljata izvedbo strokovnega posveta

50. Geodetski dan

z delovnim naslovom

Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru,

ki bo 22. in 23. septembra 2022

Digitalna preobrazba je eden najpomembnejših dejavnikov prihodnje gospodarske rasti in ravni blaginje. Pomembnost digitalne preobrazbe in z njo povezana problematika je izpostavljena tudi v strateškem dokumentu eMOP, ki ga je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor in govori o digitalni preobrazbi prostora in okolja. V tem dokumentu je med drugim zapisana problematika s katero se srečujemo v zadnjem obdobju: »Obstoječe stanje nepopolnih in nepovezanih prostorskih, zemljiških in okoljskih evidenc povzroča konflikte med razvojnimi potrebami in varstvom okolja, narave in voda.« Mnogi organi vzdržujejo veliko število zbirk podatkov, ki vsebujejo podatke o lokaciji pojava ali objekta v prostoru. Te zbirke niso ustrezno medsebojno povezane in ne temeljijo na enotni podatkovni politiki. Pomemben izziv digitalne preobrazbe prostora je povezovanje teh zbirk podatkov, ki vključuje prilagoditev pravil in procesov na način, da se bodo povezave med podatki ohranjale. Digitalna preobrazba na področju geodezije se je začela že pred več kot 30-timi leti. Med prvim je bil vzpostavljen digitalen zvezni sloj zemljiškokatastrskega prikaza za celotno Slovenijo, ki je skupaj z drugimi digitalni podatki, ki jih vzdržuje geodetska uprava, postal pomemben in nepogrešljiv del mnogih geografskih informacijskih sistemov. Kataster nepremičnin je s tem postal pomemben vezni člen med mnogimi podatkovnimi zbirkami. Razlogov za to je verjetno več, najpomembnejše pa je dejstvo, da kataster nepremičnin združuje podatke o legi, obliki in lastnostih nepremičnin ter je hkrati edina evidenca, ki se preko parcele in stavbe povezuje z evidenco o stvarnih pravicah na nepremičninah – zemljiško knjigo.

Vedno več zahtev po ustrezni povezanosti in povezljivosti prostorskih podatkov ponuja veliko priložnosti tudi geodeziji oz. geodetom. Da bodo geodeti lahko pravočasno ponudili ustrezne rešitve, bo najprej potrebno veliko pozornosti nameniti analizi in razumevanju problematike ter ponotranjenju spoznanj o spremembi vloge in pomena geodezije na področju upravljanja prostora v bližnji prihodnosti.

Tema letošnjega geodetskega dneva predstavlja nadaljevanje široko zastavljene teme preteklega geodetskega dne. Osrednja pozornost bo namenjena povezovanju, ki je prepoznano kot ključno v digitalni preobrazbi. Poskušali bomo predstaviti pomembnost povezovanja katastra nepremičnin z drugimi evidencami, ter priložnosti, ki se pri tem ponujajo geodeziji in geodetom. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani ZGS https://www.zveza-geodetov.si/.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in udeležbi na jubilejnem 50. Geodetskem dnevu!

Vsi udeleženci dvodnevnega dogodka ste lepo vabljeni tudi na Slavnostno akademijo ob okrogli obletnici, ki bo v četrtek 22. 9. 2022 ob 18:00. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Celoten program o dogodku in prijavnico najdete na spletni strani http://www.geodetskidan.si.

dr. Damjan Doler

Predsednik programskega odbora

mag. Gregor Klemenčič

Predsednik Zveze geodetov Slovenije

Mitja Domajnko

Predsednik organizacijskega odbora